Νομοθεσία Κ.ΕΝ.Α.Κ.

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.)

Οδηγός ΝΕΟ Εξοικονομώ.pdf Οδηγός ΝΕΟ Εξοικονομώ.pdf
Size : 843.726 Kb
Type : pdf
TOTEE 20701-1 (2017-TEE-1st Edition).pdf TOTEE 20701-1 (2017-TEE-1st Edition).pdf
Size : 5207.006 Kb
Type : pdf
TOTEE 20701-2 (2017-TEE-1st Edition).pdf TOTEE 20701-2 (2017-TEE-1st Edition).pdf
Size : 13918.551 Kb
Type : pdf
TOTEE 20701 3 (2010).pdf TOTEE 20701 3 (2010).pdf
Size : 942.658 Kb
Type : pdf
TOTEE-20701-3-2nd - (Final).pdf TOTEE-20701-3-2nd - (Final).pdf
Size : 1519.878 Kb
Type : pdf
TOTEE 20701-4 (2017-TEE-1st Edition).pdf TOTEE 20701-4 (2017-TEE-1st Edition).pdf
Size : 4409.224 Kb
Type : pdf
TOTEE 20701-5 (2017-TEE-1st Edition).pdf TOTEE 20701-5 (2017-TEE-1st Edition).pdf
Size : 4512.919 Kb
Type : pdf
ΠΔ 100 (ΦΕΚ 177Α 6-10-2010).pdf ΠΔ 100 (ΦΕΚ 177Α 6-10-2010).pdf
Size : 177.198 Kb
Type : pdf

Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) είναι μια ηλεκτρονική υπηρεσία (4ου επιπέδου) που παρέχεται από το Υπουργείο και περιλαμβάνει την ηλεκτρονική εγγραφή των υπόχρεων φορέων (Επιχειρήσεις και Οργανισμοί) στο Μητρώο και παράλληλα υποστηρίζει την καταχώριση των δραστηριοτήτων τους (Εγκαταστάσεις και δραστηριότητες Συλλογής-Μεταφοράς) σε συνδυασμό με τη δήλωση των αποβλήτων που διαχειρίζονται και των αδειών που τα τεκμηριώνουν. Καλύπτει επίσης την υποχρέωση για υποβολή της Έκθεσης Αποβλήτων σύμφωνα με τους νέους πίνακες που έχει καταρτίσει ομάδα εργασίας του ΥΠΕΝ. Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα στους διαχειριστές του ΗΜΑ, να παράγουν αναφορές με επεξεργασία των στοιχείων που έχουν εισαχθεί στο πληροφοριακό σύστημα από τους υπόχρεους χρήστες.

(πηγή: ΥΠΕΚΑ)

Οδηγός προγράμματος Νέου "Εξοικονομώ κατ΄ Οίκον¨

- Επιλέξιμες είναι οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται μετά την έκδοση του ΠΕΑ της πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης (ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας)

- Μελετήστε στον ΝΕΟ οδηγό τις κατηγορίες ένταξης. 

Η αύξηση επιχορήγησης ανά εξαρτώμενο τέκνο είναι 5%, εκτός της κατηγορίας 7 (Πίνακας 1).

Πίνακας 1: Ποσοστό επιχορήγησης εξαρτώμενο από εισόδημα ωφελουμένου

Κατη-γορία 

Ατομικό 

«Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης» 

Οικογενειακό 

«Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης» 

Βασικό % Επιχορήγησης 

 

Μέγιστο % Επιχορήγησης 

Έως 10.000 

Έως 20.000 

60% 


70% 

> 10.000 έως 15.000 

> 20.000 

έως 25.000 

50% 


70% 

> 15.000 έως 20.000 

> 25.000 έως 30.000 

40% 


70% 

> 20.000 έως 25.000 

> 30.000 έως 35.000 

35% 


70% 

> 25.000 έως 30.000 

> 35.000 έως 40.000 

30% 


50% 

> 30.000 έως 35.000 

> 40.000 έως 45.000 

25% 


50% 

> 35.000 έως 40.000 

> 45.000 έως 50.000 

0% 


0% 


(πηγή: ΥΠΕΚΑ)

Από τις 9 Ιανουαρίου του 2012, υπάρχει η υποχρέωση έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για μισθώσεις τμημάτων κτιρίων, κάτι που αναμενόταν να ισχύσει από 9 Ιουλίου 2010.
Η έκδοση του πιστοποιητικού είναι υποχρεωτική σε κάθε περίπτωση αγοραπωλησίας ακινήτων και μισθωμάτων αυτοτελών ενιαίων κτιρίων όλων των τετραγωνικών (και κάτω των 50 τ.μ.) όλων των κατηγοριών και χρήσεων. 

(πηγή: ΥΠΕΚΑ)

 

Make a free website with Yola