Υπηρεσίες Μηχανικών και Συμβούλων Αβραμίδη

Group Blogs:

www.enginneerkenak.blogspot.com

www.e-infratech.blogspot.com

Ενδεικτικό Διάγραμμα Βελτιστοποίησης ΣΔΠ επιχειρήσεων

Άδειες Λειτουργίας - Εγκατάστασης

·  Πιστοποιητικά Πυροπροστασίας (Μελέτες Ενεργητικής - Παθητικής Πυροπροστασίας)

·  Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (MΠE)

·  Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)

·  Μελέτες Επαναχρησιμοποίησης Υγρών Λυμμάτων

·  Μελέτες Ηχομόνωσης (Τεχνικές Εκθέσεις Μηχανικού για ΚΥΕ)

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας - ΣΔΠ

·  ISO 9001:2015

·  ISO 14001:2015

·  Περιβαλλονική Δήλωση EMAS

·  OHSAS 18001:2007

·  ISO 22000:2005 (HACCP)

Προγράμματα Επιδότησης Επιχειρήσεων

·  Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμων (ΤΠΔΑ)

Ταξινόμηση Ξενοδοχειακών Καταλυμάτων

      · Διαδικασία - Προαξιολόγηση Κατάταξης Καταλυμάτων σε

        Κατηγορίες Αστέρων

Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης Εργαζομένων

·  Τεχνικού Ασφαλείας

·  Γραπτές Εκτιμήσεις Επαγγελματικού Κινδύνου (ΓΕΕΚ)

·  Ιατρού Εργασίας

·  Σχέδιο και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ - ΦΑΥ)

Τεχνικοί Φάκελοι Ασφάλειας Προϊόντων (CE)

Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) 

·  Εγγραφή σε ΗΜΑ

·  Διαχείριση και Έλεγχος ΗΜΑ

Σχεδιασμός - Αδειοδότηση - Λειτουργία - Συντήρηση

·  ΚΔΑΥ (Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών)

·  Διαλυτηρίων ΟΤΚΖ (Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής)

·  Μονάδων Traction (Συναρμολόγησης Μπαταριών PzS  /  PzB)

·  Μονάδων Διαχείρισης Μπαζών (Απόβλητα Εκσκαφών Κατεδαφίσεων

  Κατασκευών - ΑΕΚΚ)

     · Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων, Πλυντηρίων και Λιπαντηρίων

·  Ανελκυστήρων - Ανυψωτικών Μηχανημάτων

Μελέτες Οργάνωσης

            · Άδειες Συλλογής και Μεταφοράς Στερεών Μη Επικινδύνων Αποβλήτων

                    · Άδειες Συλλογής και Μεταφοράς Επικινδύνων Αποβλήτων (ADR)

"Εξοικονομώ Κατ΄Οίκον" σύμφωνα με τον Κ.ΕΝ.Α.Κ.

         (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων)

·  Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΜΕΑ)

·  Ενεργειακές Επιθεωρήσεις Κτιρίων

·  Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

·  Θερμογραφικοί Έλεγχοι Κελύφους (Infratech)

Εφαρμογές Φυσικού Αερίου

·  Λέβητες Συμπύκνωσης

·  Αντισταθμίσεις

Άδειες Δόμησης - Τοπογραφικά

·  Καταστημάτων, Κατοικιών, Συνεργείων, Χώρων Στάθμευσης

   Αυτοκινήτων, Βιοτεχνιών, Βιομηχανιών 

Νομιμοποιήσεις

·  Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων  (Ν. 4495/ 2017)

·  Μελέτες Στατικής Επάρκειας

Ανακαινίσεις

·  Μονώσεις Κελύφους, Στατικές Ενισχύσεις, Εσωτερικές Διαρρυθμίσεις

Φωτοβολταϊκά Συστήματα

·  Τοποθετήσεις σε Στέγες, Δώματα, Αγροτεμάχια

Λειτουργία Βιολογικών Σταθμών

Eιδικές Λύσεις Πληροφοριακών Συστημάτων (με Mobile Modules)

- Erp, Crm, Wms, BI, Accountant, Hrm (Διαχείρισης Αποθηκών, Βιομηχανικής Παραγωγής, Business Intelligence, Διαχείρισης - Αξιολόγησης Προσωπικού, Χρηματοοικονομικά)

 

Make a free website with Yola